Estatutos de APOEGAL

 • CAPITULO I. A ENTIDADE

  Artigo 1.

  Constitúese a Asociación Profesional de Orientación educativa de Galicia que terá personalidade xurídica propia e capacidade de obrar. Exclúese expresamente, dos seus fins, o ánimo de lucro.

  Artigo 2.

  O réxime da Asociación determinarase polos presentes Estatutos e os acordos válidamente adoitados pola súa Asemblea Xeral e órganos directivos, dentro do ámbito das súas respectivas competencias e sempre tendo en conta o que establece a Lei 19/1997, do 1 de Abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical (BOE nº 80, do 4 de Abril).

  Artigo 3.

  Esta Asociación terá o seu domicilio social na Avda Otero Pedraio, nº 12, 1ºD. C.P.: 34002. Ourense.

  Artigo 4.

  Son fins da asociación:

  1. A defensa e a promoción da Orientación Educativa en tódalas súas vertentes, especialmente nas institucións escolares.
  2. A defensa dos intereses dos seus asociados/as.
  3. A formación dos seus integrantes mediante a organización de congresos, cursos, seminarios, xornadas, conferencias, etc tanto de xeito presencial coma on line, con fins pedagóxicos.
  4. A contribución á formación doutros colectivos dende a perspectiva da Orientación Educativa.
  5. O intercambio de experiencias profesionais entre os seus asociados/as.
  6. A aproximación dos/as asociados/as ás novas tecnoloxías e a súa utilización nas tarefas profesionais, para a formación, a comunicación e o intercambio...
  7. A edición de boletíns e/ou revistas informativas ou técnicas que contribúan á divulgación do coñecemento propio destas áreas xa sexan impresas ou en formato electrónico.
  8. A aportación, tanto ás Administracións Públicas como a Institucións doutro carácter que se estime conveniente, dende o punto de vista técnico respecto a proxectos ou iniciativas que teñan que ver con este campo do coñecemento.
  9. A colaboración con asociacións, organizacións e institucións de diversa índole: Universidades, ONGs, CEFORES,...
  10. A contribución e aposta pola educación de calidade e a diversidade para todos/as.
  11. O asesoramento ós/ás afiliados/as.

  Artigo 5.

  O ámbito de actuación específico da Asociación será; a Comunicade Autónoma de Galicia, aínda que os seus afiliados/as poderán residir ou exercer as súas funcións fóra desta Comunidade.

  SUBIR

 • CAPITULO II. DOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBERNO E ADMINISTRACIÓN

  Artigo 6.

  A dirección e a administración da asociación correrán a cargo da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva.

  Artigo 7.

  A Asemblea Xeral.

  A Asemblea Xeral de APOEGAL está integrada por todos os seus socios/as e é o órgano supremo de decisión da Asociación. O seu presidente/a será o Presidente/a da Xunta Directiva.

  Obrigatoriamente a Asemblea deberá ser convocada en sesión ordinaria unha vez ó ano, para aprobar o plan xeral de actuación da asociación, no seu caso, os presupostos anuais de ingresos e gastos, así como o estado das contas correspondentes ó ano anterior. Tamén se poderá reunir, en sesión extraordinaria, á proposta da Xunta Directiva ou dunha cuarta parte do total dos socios/as.

  As convocatorias das Asembleas Xerais, sexan ordinarias ou extraordinarias, serán feitas por escrito, expresando o lugar, data e hora da reunión, así como a orde do día. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea deben mediar 7 dóas cando menos. As Asembleas Xerais, sexan ordinarias ou extraordinarias, quedarán válidamente constituídas en primeira convocatoria cando concurran a ela, presentes ou representados, a metade máis un dos asociados; e en segunda convocatoria calquera que sexa o número de asociados concurrente.

  Os acordos da Asemblea Xeral deberán tomarse pola maioría simple dos/as presentes ou representados/as, cando menos; cada socio/a pode representarse a sí mesmo/a e a dous máis, agás para modificar os estatutos, disolver a asociación, disposición o enaxenación de bens, solicitude de declaración de utilidade pública da asociación, destitución da Xunta Directiva ou dalgún dos seus membros,... nestes casos esixirase o voto favorable das dúas terceiras partes dos/as asociados/as presentes ou representados/as. Estes asuntos serán examinados sempre en asembleas xerais extraordinarias.

  Artigo 8.

  A Xunta Directiva.

  A Xunta Directiva da Asociación é o órgano de xestión, representación e decisión entre asembleas e estará formada polo/a Presidente/a, o/a Vicepresidente/a, o/a Secretario/a, o/a Tesoureiro/a e cinco vocais. Para a elección da xunta directiva, presentaranse candidaturas por equipas cun proxecto de actuación, no caso de que non haxa ningunha presentada, o /a presidente/a será escollido/a pola Asemblea Xeral mediante voto segredo, neste caso ó/á presidente/a corresponderalle escoller aos outros/as membros da Xunta Directiva. Este/a disporá dun período máximo dun mes para facelo e convocar ós/ás asociados/as á presentación da nova Xunta Directiva que deberá ser ratificada polas dúas terceiras partes dos/as presentes ou representados/as. Nesta sesión ademáis presentará as líñas básicas do seu Plan de actuación. Durante o período de constitución da nova Xunta Directiva, as competencias atribuidas nestes estatutos serán desempeñadas pola anterior Xunta Directiva, nese momento en funcións. Todo socio/a de APOEGAL é elexible como Presidente/a da Xunta Directiva, aínda que poderá rexeitar ser escollido/a xustificando os seus motivos ante a Asemblea. O periodo de permanencia dunha xunta directiva é de 3 anos puidendo ser reelexido/a como máximo unha 2ª vez o/a presidente da mesma.

  Artigo 9.

  Son competencias da Xunta Directiva:

  1. Planificar, coordinar, dar publicidade e organizar, no seu caso, as actividades a desenvolver.
  2. Formalizar o proxecto de presuposto anual, as contas do ano, a memoria e o plan de actividades.
  3. A execución do presuposto de ingresos e gastos aprobado pola Asemblea Xeral.
  4. A contratacón de persoal e/ou servicios sempre que exista consignación no presuposto de gastos aprobado.
  5. Formular acordo de convocatoria de sesión ordinaria ou extraordinaria da Asemblea Xeral.
  6. Impulsar e coordinar o funcionamento das Comisións de Traballo.
  7. Interpretar os preceptos contidos nestes estatutos e cubrir as lagoas, sempre someténdose á normativa legal vixente en materia de asociacións.
  8. Actuar segundo os referentes estatuarios e acordos da Asemblea Xeral.

  Artigo 10.

  A Xunta Directiva quedará válidamente constituida cando asistan, polo menos, o/a Presidente/a e tres dos restantes membros. As decisións tomaránse por maioría simple.

  Artigo 11.

  Unha vez escollido un membro da Xunta Directiva causará baixa por algúns destes motivos:

  1. Baixa na Asociación.
  2. Recusación da Xunta Directiva e/ou da Asemblea Xeral, previa audiencia do/a interesado/a.
  3. Renuncia voluntaria, motivada, e aceptada polo Presidente/a.
  4. Finalización do período máximo para o que foron escollidos/as.

  As vacantes que puideran producirse na Xunta antes de finalizar o periodo para o que foron escollidos/as poderán cubrirse con outros socios/as.

  Artigo 12.

  O/A Presidente/a da Xunta Directiva serao tamén da Asociación, e terá as seguintes atribucións:

  1. Representar legalmente á Asociación.
  2. Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral; dirixir as deliberacións dunha e da outra, decidindo con voto de calidade en caso de empate.
  3. Coordinar a posta en marcha do Plan Anual de actividades e dirixir as tarefas da Xunta Directiva.
  4. Ordenar os pagos acordados válidamente.
  5. Responsabilizarse das relacións coas diversas institucións, organismos ou entidades que corresponda, para o mellor desenvolvemento dos fins da Asociación. Nesta tarefa poderá axudarse doutros vocais que formen parte da Xunta Directiva.

  En caso de imposibilidade temporal para exercer as súas atribucións, o/a presidente/a será sustituido/a polo Vicepresidente/a.

  Artigo 13.

  O/A Vicepresidente/a da Asociación terá as seguintes atribucións:

  1. As que nel/nela delegue o/a Presidente/a de entre as súas funcións.
  2. Compartir co/coa presidente/a a sinatura da conta ou contas bancarias que existan a nome da Asociación.

  Artigo 14.

  O/A Secretario/a da Asociación terá os seguintes cometidos:

  1. Asistir ás sesións da Xunta Directiva e da Asemblea Xeral e levantar acta das mesmas.
  2. Levar o libro de Rexistro de "altas" e "baixas" de socios/as, con nomes e apelidos, domicilio, etc. e un ficheiro dos mesmos.
  3. Levar o Libro de Rexistro de entrada e saída de documentos.
  4. Levar a cabo, materialmente, as convocatorias que lle ordene o/a Presidente/a.
  5. Certificar co VºBº do/a Presidente/a aquilo que legalmente corresponda, en relación coas actividades da Asociación. Custodiar o libro de actas e o resto dos documentos que xere a actividade da Asociación.

  Artigo 15.

  O/A Tesoureiro/a da Asociación terá as seguintes funcións:

  1. Compartir co Presidente/a, a sinatura da conta ou contas bancarias que existan a nome da Asociación.
  2. Extender os recibos de cotas dos/as socios/as.
  3. Executar os pagos que corresponda unha vez coñecido o "conforme" do Presidente/a.
  4. Custodiar, se os houber, os fondos en metálico de que dispoña a Asociación.
  5. Levar a contabilidade de ingresos e gastos da asociación.

  SUBIR

 • CAPITULO III. COMISIÓNS DE TRABALLO. FUNCIONAMENTO.

  Artigo 16.

  As comisións de traballo estarán formadas polos/as socios/as de APOEGAL de entre os voluntarios/as presentados/as. Cada unha delas será coordinada por un vocal da Xunta Directiva, nomeado por esta. A súa finalidade é facer operativos os fins da Asociación. Funcionarán 5 Comisións e Permanentes:

  • Formación.
  • Comunicacións e Novas Tecnoloxías.
  • Publicacións.
  • Asesora.
  • Recursos.

  En función das necesidades concretas ou momentáneas da Asociación poderán constituirse outras comisións, con carácter permanente ou non permanente.

  Artigo 17.

  Cada Comisión Permanente presentará; anualmente o seu Proxecto de Traballo á Xunta Directiva e, unha vez aceptado, disporá de autonomía organizativa. Ó rematar o ano, presentarase unha memoria das súas actividades. Cada Comisión contará con tres socios/as, cando menos.

  Artigo 18.

  Funcións das Comisións de Traballo Permanentes.

  A Comisión de Formación terá como funcións:

  1. Detectar as necesidades formativas dos/as asociados/as e propor ós distintos axentes e institucións as correspondentes accións formativas.
  2. Deseñar actividades (cursos, xornadas, grupos de traballo, intercambios, congresos, etc.) que contribúan a satisfacer as necesidades detectadas.
  3. Impulsar a investigación ligada á práctica profesional, como método de traballo.
  4. Buscar financiación e apoio institucional e privado para o desenvolvemento das anteriores funcións.

  A Comisión de Comunicacións e Novas Tecnoloxías terá como funcións:

  1. Velar polo axeitado funcionamento das comunicacións de e entre a Asociación, con especial atención ás que utilizan novas tecnoloxías: correos electrónicos, sistemas de distribución, plataformas de comunicación e formacón, páxinas Web...
  2. Propor e dispor a adecuación das comunicacións ós avances técnicos de cada momento segundo as posibilidades...
  3. Deseño, xestión e mantemento da Páxina Web da Asociación, das plataformas de comunicación e formación...
  4. Posibilitar e xestionar a formación a distancia e on-line dos/as asociados/as...
  5. Manter e responsabilizarse das comunicacións oficiais da Asociación: apartado de correos, e-mail de xestión, e-mail corporativos...
  6. Responsabilizarse e coordinar as comunicacións en momentos de traballo especial como asembleas, grupos de traballo,...
  7. Aquelas outras funcións que se deriven do exercicio das súas actividades.

  A Comisión de Publicacións terá como funcións:

  1. Proporlle á asemblea xeral a liña editorial a seguir.
  2. Seleccionar os traballos a publicar dacordo cos criterios previamente aprobados pola asemblea xeral.
  3. Desenvolver o proceso que corresponda para sacar adiante as publicacións.
  4. Aquelas outras funcións que se deriven do exercicio das súas actividades.

  A Comisión Asesora e de Recursos terá como funcións:

  1. Manter unha sección na Web da asociación adicada a este menester.
  2. Recibir as demandas dos/as asociados/as.
  3. Canalizar as respostas dos/as restantes asociados/as.
  4. Aquelas outras funcións que se deriven do exercicio das súas actividades.

  A Comisión de Recursos terá como funcións:

  1. Manter informados/as ós/ás asociados/as dos diferentes recursos que poidan interesar para o exercicio da orientación educativa.
  2. Facilitar o intercambio de recursos entre os/as asociados/as.
  3. Aquelas outras funcións que se deriven do exercicio das súas actividades.

  SUBIR

 • CAPITULO IV. OS SOCIOS. DEREITOS E DEBERES.

  Artigo 19.

  Adquisición da condición de socio/a:

  Serán socios/as de APOEGAL as persoas que, reuniendo as condicións que se sinalan, o soliciten á Xunta Directiva e entenderanse admitidos/as, sen acordo especial, dende o día un de cada mes os/as que o teñan solicitado en cualquera dos días do mes precedente, estando obrigados, ó causar alta, ó abono das cotas establecidas. Os/as socios/as serán ratificados/as na Primeira Xunta Directiva que se celebre.

  No caso de que algunha solicitude sexa desestimada pola Xunta Directiva, esta deberá comunicarllo ó/á interesado/a especificando claramente as causas da súa non admisión. O/A interesado/a, a partir desta notificación, poderá solicitar revisión da súa petición ante a Asemblea Xeral, mediante instancia dirixida ó/á Presidente/a da Xunta directiva. A decisión da asemblea xeral será definitiva.

  Poderá ser socio/a de APOEGAL calquera persoa maior de idade e con capacidade legal para obrar que desempeñe ou teña desempeñado funcións de orientador/a educativo/a no ámbito escolar. Deberá cumplir algún dos seguintes requisitos:

  1. Ser Xefe/a do Departamento de Orientación en centros de Educación Infantil, Primaria e/ou Secundaria.
  2. Ter o nomeamento como profesor/a de Secundaria na especialidade de Psicoloxía ou Pedagoxía.
  3. Ocupar un posto de orientador/a en centros privados.

  A asociación poderá contar, ademáis dos/as socios/as titulares, cos seguintes tipos de socios/as con voz e sen voto:

  1. Corporativos: poderase conceder a institucións adicadas preferentemente a actividades de orientación.
  2. De honra: poderase conceder a cualquera persoa que teña sobresaído no ámbito da orientación.
  3. Protectores: poderase conceder a aquelas entidades públicas ou privadas que contribúan de xeito extraordinario ó sostemento e desenvolvemento da Asociación.

  Artigo 20.

  Son dereitos dos/as socios/as:

  1. Deliberar e votar en condicións de igualdade na Asemblea Xeral e en calquera dos órganos de representación ou organización formados para o cumprimento dos fins da Asociación.
  2. Utilizar os servicios da Asociación e participar nas súas actividades nas mesmas condicións de igualdade.
  3. Formar parte da Xunta Directiva cando sexa escollido/a polo/a Presidente/a.
  4. Formar parte das Comisións de Traballo nas condicións que determine a Xunta Directiva.
  5. Estar debidamente informado/a das actividades da Asociación.

  Artigo 21.

  Son deberes dos/as socios/as:

  1. Abonar a cota regulamentaria que se estableza.
  2. Contribuir ós fins da Asociación participando activamente na mesma.
  3. Aceptar as decisións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva.
  4. Responder positivamente ás solicitudes de colaboración que poidan xurdir das distintas comisións de traballo existentes nese momento.
  5. Asistir ás sesións da asemblea xeral con voz e voto.

  Artigo 22.

  A condición de socio/a pérdese:

  1. Por propia vontade e previa solicitude.
  2. Por falla de pago de dúas das cotas establecidas.
  3. Por acordo da Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva, ante accións que prexudiquen gravemente os fins da Asociación.

  SUBIR

 • CAPITULO V. O RÉXIME ECONÓMICO.

  Artigo 23.

  No momento da súa fundación esta Asociación carece de patrimonio.

  Artigo 24.

  Serán recursos da Asociación, as cotas ordinarias e extraordinarias dos/as seus asociados/as, as subvencións e axudas que reciba, así como as herdanzas, legados e doacións; as vendas ou intereses do seu patrimonio e os resultados económicos de actos organizados por ela.

  Artigo 25.

  A aportación dos/as socios/as fixarase anualmente pola Asemblea Xeral.

  Artigo 26.

  A administración dos fondos da Asociación levarase a cabo con todo detalle, sometida á correspondente intervención e publicidade, co fin de que os/as asociados/as poidan ter coñecemento periódico do destino daqueles. Anualmente porase de manifiesto o estado de contas dos ingresos e gastos.

  Artigo 27.

  Queda expresamente excluido como fin da Asociación o ánimo de lucro, e non poderá destinar os seus bens a fins industriais, comerciais, profesionais ou de servicios, nin exercer actividade de igual carácter coa finalidade de repartir beneficios entre os/as seus socios/as.

  Artigo 28.

  Os cargos electos da Asociación e os traballos nas distintas Comisións non serán retribuidos; poderanse resarcir os gastos ocasionados por estas actividades nas condicións que se determinen.

  SUBIR

 • CAPITULO VI. DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN.

  Artigo 29.

  A Asociación pode disolverse por decisión da Asemblea Xeral (con arreglo ó disposto no artículo 7, apartado 4 dos presentes estatutos), sempre que conste na orde do día da reunión, por ter perdido a razón da súa existencia ou o incumprimento dos seus fins esenciais.

  Artigo 30.

  No caso de disolución, o seu patrimonio neto revertirá na colectividade para fins sociais, fundamentalmente de carácter educativo, e comunicarase tal disolución á Xunta de Galicia.

  Artigo 31.

  No caso de disolverse a Asociación, a Asemblea Xeral, reunida a tal efecto, nomeará unha comisión liquidadora, a que se fará cargo dos fondos que existan e, unha vez satisfeitas as débedas, o remanente, se o houber, destinarase a fins sociais e fundamentalmente de carácter educativo, comunicándose a disolució á Unidade de Mediación, Arbitraxe e Conciliación citada.

  SUBIR

 • DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS.

  Artigo 1.

  Ata que se proceda á constitución da Xunta Directiva actuarase conforme ós criterios que seguen:

  1. Constitúese unha Comisión Xestora Provisional formada por profesionais da orientación que se responsabilizará de realizar as xestións pertinentes para proceder á constitución da Asociación.
  2. No período comprendido entre tres e seis meses, a partir da constitución da Asociación, procederase a convocar a Asemblea Xeral que terá que escoller á Xunta Directiva, dacordo cos Estatutos desta Asociación.

   

  SUBIR